ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Odpovědi na své otázky ohledně waldorfské pedagogiky najdete v sekci Waldorfská pedagogika v hlavním menu. Odpovědi na otázky ohledně naší školy nabízíme zde. Pokud jste i přesto nenašli odpověď na Vaši otázku, můžete nás kontaktovat na palickova@waldorfzlin.cz, rádi Vám ji zodpovíme.

Je WZŠ Jasan akreditovaná škola nebo jsou děti v „domškoláckém“ režimu?

WZŠ Jasan je soukromá škola, jejímž zřizovatelem je Spolek pro waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, z.s., který je zapsán v obchodním rejstříku od 12.9. 2019. V září 2020 byla podána žádost o zapsání do Rejstříku škol a školských zařízení, po schválení krajem byla žádost postoupena MŠMT, kde je aktuálně v projednávání. Na konečné vyjádření a schválení MŠMT tedy čekáme, nicméně vzhledem k postupnému naplňování všech právních formalit, hygienických a požárních norem a taktéž vzhledem k podpoře kraje počítáme s její akreditací ještě před začátkem školního roku. Škola tedy bude mít soukromý charakter, ale bude akreditována MŠMT, tudíž budeme fungovat v režimu oficiálního vzdělávání dětí, nikoli „domškoláckého“.

Kolik tato škola stojí?

WZŠ Jasan je školou soukromou, zapsanou v rejstříku škol MŠMT. Finance tedy čerpá ze dvou základních zdrojů – ze zdrojů státních a soukromých.

Státní příspěvky na žáka nemohou plně pokrýt náklady spojené s realizací výuky. Množství půleného vyučování (dva cizí jazyky od 1. třídy, pracovní a na 2. stupni polytechnické činnosti) a pro waldorfskou školu specifických předmětů (eurytmie, kreslení forem) předpokládá zvýšenou nákladovost v každodenním provozu. Nutnost vybudování dalších školských budov a s nimi spojené infrastruktury si žádá velké investice, které nejsme schopni bez zapojení soukromých zdrojů realizovat.

Cesty financování tedy hledáme jak ve spolupráci s rodiči, kteří platí přiměřené školné ve výši 4300 Kč/měsíc, tak se soukromými investory z řad filantropicky orientovaných firem, s českými i zahraničními nadacemi, stejně tak počítáme i s využitím dotačních programů z evropských fondů pro rozvoj vzdělávání.

Jakožto komunitně orientovaná škola počítáme i s velkou účastí rodičů na samotném budování školy a její infrastruktury. K realizaci se nabízejí společné „brigády“, shánění levnějšího materiálu, služeb a řemesel apod.

Dlouhodobá finanční udržitelnost je klíčová a počítá s aktivním zapojením rodičů v hledání dalších cest financování (např. crowdfunding, organizace beneficí aj.).

Jsme vděční za jakékoli nabídky finanční pomoci a finanční dary jako takové.

Jaká je role rodičů ve vzdělávacím procesu?

Rodiče vnímá waldorfská škola jako partnery, kteří se velkou měrou podílejí na uskutečnění výchovně-vzdělávacích cílů. Škola s rodiči rozvíjí nejrůznější formy spolupráce: podílejí se na organizaci školních akcí jako jsou slavnosti, přednášky pro veřejnost, koncerty, divadelní představení aj., podílejí se na výzdobě tříd i péči o školní interiér, vyrábějí učební pomůcky dětem, spoluorganizují praktickou výuku, shánějí materiál pro školu atd. Kromě toho jsou součástí rodičovské rady, která se pravidelně schází a která ze svých schůzek přináší podněty a návrhy pro kolegium a vedení školy. Je i obvyklou praxí na waldorfských školách, že rodiče tvoří určité pracovní skupiny, které iniciují a často i realizují dílčí rozvojové  projekty školy.

Komunikaci s rodiči je věnována velká péče. Třídní schůzky probíhají ve všech ročnících zpravidla každý měsíc, tím je zajištěna dostatečná informovanost i propojení rodičů se školou. Rodiče jsou zde informováni nejen o průběhu vyučování a vývoji svých dětí, ale o celkovém klimatu třídy, o jejích hmotných potřebách, o práci třídy v rámci celé školy (její účasti na školních akcích), o dalším rozvoji školy apod. Mimo to jsou s rodiči rozebírána konkrétní metodická a didaktická témata waldorfského vzdělávání a výchovy, aby došlo k jejich hlubšímu porozumění a nevznikal tak prostor pro domněnky či nezodpovězené otázky.

Rodiče tedy dostávají pravidelnou zpětnou vazbu od školy a přitom se sami stávají aktivními tvůrci školního prostředí.

Bude zajištěno všech 9 tříd základní školy?

Naše škola má zatím schválený ŠVP (Školní vzdělávací program) pro první stupeň, což je obvyklý postup při schvalování akreditace. Už v tuto chvíli ale víme, že budeme usilovat o schválení ŠVP i pro druhý stupeň tak, aby došlo k naplnění úplného základního vzdělávání.

Budete také otevírat střední a případně i mateřskou školu?

Na jaře 2020 zakoupil Spolek pro waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, z.s. v Zeleném údolí, 7 km vzdáleném od centra obce Želechovice n. Dřevnicí, objekt, kterému přináleží 3 000 m² velký pozemek se zahradou, polem a lukami. Tento objekt podléhá nyní celkové rekonstrukci, jejíž ukončení je plánováno letos na jaře. V objektu vznikly dvě velké místnosti, funkční kuchyň, sociální zařízení se samostatnou koupelnou a wc uzpůsobené jak pro děti, tak pro dospělé.

Objekt se stane základním centrem komunitního života celého waldorfského projektu (více viz Komunitní centrum). Od září 2021 zde je také  realizován provoz komunitní waldorfské školky o kapacitě 15 dětí. Ta má soukromý charakter a je prozatím financována pouze ze soukromých zdrojů. Výhledově chceme ovšem školku přesunout do nové budovy v přilehlé staré zahradě (postavené ideálně v duchu organických staveb), jejíž stavbu plánujeme realizovat v horizontu pěti let. Tato stavba, která by vznikla svépomocí rodičů, pedagogů, podporovatelů, ale i žáků školy, by již splňovala veškeré hygienické a bezpečností nároky tak, aby mohla být školka v budoucnu zapsána do rejstříku školských zařízení.

Vybudování waldorfské školky je od začátku vnímáno jako důležitý krok k uskutečnění celého waldorfského projektu. Reagujeme tímto nejen na zaznamenanou zvýšenou poptávku po alternativním předškolním vzdělávání v kraji, jsme si vědomi i její nesmírné důležitosti v rámci waldorfského vzdělávání a výchovy. Dítě, které projde předškolním waldorfským vzděláváním, se mnohem lépe adaptuje na specifické prostředí waldorfské školy než dítě přicházející z jiných směrů vzdělávání.  Je to dáno důsledně uplatňovanou kontinuitou waldorfské pedagogiky. Počítáme tedy s tím, že rodiče tuto kontinuitu vzdělávání a výchovy budou chtít udržet a waldorfská školka bude z větší části naplňovat příští první waldorfské třídy ve škole.

Aby mohl být waldorfský koncept 13letého vzdělávání uskutečněn v jeho plném rozsahu, je zapotřebí již nyní přemýšlet nad možnostmi vybudování střední waldorfské školy, tzv. Waldorfského lycea. (Waldorfské lyceum už mnoho let funguje v Semilech, Českých Budějovicích, Praze, Ostravě a Jevíčku, v příštích letech také přibudou střední waldorfské školy v Olomouci a Brně). Realizace takového projektu je v plánu a počítáme s ním, ale jsme také realisté, takže víme, že je to dlouhá cesta a bude zapotřebí vyvinout v tomto ohledu velké úsilí.

Waldorfské lyceum by se tak stalo posledním střípkem do mozaiky našeho celostně pojatého   konceptu. Spolu se školou a školkou by ideálně utvořilo jednotný kampus, který by žil nejen výchovně-vzdělávacími procesy, ale i bohatým sociálním a kulturním životem. Stal by se tak důležitým vzdělanostním centrem celého regionu.

Je škola vhodná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?

Naše škola je pro tyto skupiny dětí podobně vhodná či nevhodná jako běžná škola, která se nespecializuje na léčebnou pedagogiku.

Waldorfská pedagogika upřednostňuje pochopení principů před výkonem, rychlost učiva upravuje potřebám dětí v daném věku. To by však mělo být normální pro výchovu všech dětí. Na druhou stranu, waldorfská pedagogika předpokládá větší míru společné práce všech žáků a sociálního zapojení – především v nižších ročnících děti často dělají věci spolu – drží se za ruce, hrají divadlo aj. Pro děti, které mají problém se sociálními interakcemi nebo které vyžadují pevný řád (např. při poruše autistického spektra), může být waldorfská škola paradoxně možná více stresující než běžná škola.

V rámci integrace můžeme hovořit i o ekonomické stránce věci jakou jsou zvláštní potřeby pro určité skupiny dětí, např. potřeba asistenta, zvláštních pomůcek, bezbariérového přístupu aj. Integraci tedy můžeme realizovat jen do té míry, co jí umožní rozpočet školy, případně dotace či granty.

Přesto jsme přesvědčeni, že určitá integrace je vhodná a mnohdy se děti učí společnému soužití a získávají cennou zkušenost a schopnost vzájemně se přizpůsobit někomu odlišnému.

Menu