VZNIK A ORGANIZACE ŠKOLY

Vznik iniciativy

Spolek pro waldorfskou školu ve Zlíně a okolí se začal scházet z iniciativy manželů Paličkových v dubnu 2019. Vytvořilo se stabilní jádro rodičů, budoucích pedagogů a příznivců waldorfské pedagogiky, kteří se podílejí na třech hlavních složkách organizace budoucí školy a školky – pedagogické, ekonomické a právní.

Mise a základní cíle

Spolek si od začátku definoval jasnou misi – otevřít v září 2021 základní školu. Ovšem s průběhem času, s narůstajícím počtem členů a tedy i většího tvůrčího potenciálu, s hlubším pochopením celé ideje waldorfského vzdělávání, ale také s ohledem na vnější tlaky ze strany úřadů a s vědomím současné celosvětové krize hodnot, se začaly objevovat nové výzvy.  Nazření, že nemůžeme waldorfskou pedagogiku redukovat pouze na základní školu a její budovu, bylo zásadní pro vytyčení dalších blízkých cílů: otevření waldorfské školky v září 2021  a otevření fungujícího komunitního centra jakožto spojovacího článku waldorfského vzdělávání.

Naším základním cílem je tedy dobře etablovat waldorfský typ vzdělávání a výchovy ve zlínském regionu a stát se respektovanou součástí tamějšího inovativního proudu vzdělávání. Chceme postupně vybudovat mateřskou, základní i střední školu waldorfského typu, aby mohl být 13letý waldorfský vzdělávací plán naplněn v plném rozsahu.

Považujeme za velmi důležité, aby se vzdělávání dětí neomezilo jen na formální výstupy, ale aby se stalo skutečným vzděláváním pro život. Aby se maximálním možným způsobem spojilo s konkrétními praktickými činnostmi, ať už půjde o praxi v zemědělství či práci pro komunitu, aby se především tímto způsobem z dětí vychovávaly morálně a hodnotově jasně ukotvení aktivní občané, kteří se budou tvůrčím způsobem podílet na vývoji celé společnosti.

Nechceme se přitom omezit jen na děti. Každý dospělý člověk má svůj velký potenciál, který často jen čeká na dobrou příležitost k jeho rozvinutí. Vybudujeme tedy tvůrčí a komunitou opečovávané prostředí, kde se budou moci lidé chopit vlastní iniciativy a vytvořit něco pro sebe či ostatní, kde se budou moci realizovat nebo nacházet inspiraci.

Věříme ve spojování člověka s člověkem. Věříme, že s oporou ostatních toho v životě dokážeme mnohem více než sami. Věříme, že komunitní centrum bude místem, kde k takovému spojování bude docházet.

Organizace školy

Zřizovatelem WZŠ Jasan je Spolek pro waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, z.s., který je zapsán v obchodním rejstříku od 12.9. 2019. V září 2020 byla podána žádost o zapsání do Rejstříku škol a školských zařízení, po schválení krajem byla žádost postoupena MŠMT, kde je aktuálně v projednávání.

WZŠ Jasan je koncipována jako soukromá devítiletá, pomalu rostoucí škola. V září 2021 otevíráme pouze první ročník o kapacitě 20-25 žáků, následující roky budeme přijímat stejné množství žáků vždy do první třídy. Plně organizovanou devítitřídní školou se stane WZŠ Jasan ve školním roce 2029/2030 a předpokládaná kapacita bude 180–220 žáků. Stane se tedy středně velkou základní školou.

V září 2021 budeme mít k dispozici v budově bývalé MŠ v Želechovicích nad Dřevnicí zatím dvě třídy o kapacitě 25 dětí, prostory pro školní družinu, jídelnu, výdejnu, sociální a technické zázemí včetně šaten. Tělesná výchova bude realizována v místní sokolovně a na hřišti místního fotbalového klubu. Realizování plné kapacity devítileté školy předpokládá velké investice a postupnou výstavbu komplexu budov na zelené louce v rámci obce.  V současné době je toto předmětem vyjednávání mezi obcí (změna územního plánu), spolkem a soukromými subjekty (odkup pozemků).

Zázemí komunitního centra český waldorfský unikát

Škola bude využívat i zázemí partnerského komunitního centra vzdáleného 7 km od školy v Zeleném údolí (směr Provodov), kde bude realizovat praktickou část její výuky, především zemědělské a chovatelské činnosti a polytechnickou výuku, ekologickou výchovu atd. Zároveň zde budeme jeden den v týdnu uskutečňovat pravidelnou venkovní výuku, která ideálně propojí znalosti a schopnosti nabyté v průběhu týdne s praktickými dovednostmi a činnostmi venku. Výuka bude zajištěna účastí dvou pedagogů, příp. pedagoga a rodiče.

Právě to, že WZŠ Jasan bude takto úzce spojena s místem reálného života, kde bude pravidelně probíhat část výuky, považujeme za nejdůležitější a největší přednost celého našeho výchovně-vzdělávacího konceptu, který je v tomto ohledu unikátní i v rámci českého waldorfského školství.

Menu