ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU

ZWŠ Jasan není spádovou základní školou a navštěvují ji děti zejména ze Zlína a vzdálenějšího okolí.

Nejvyšší počet žáků, které je možné přijmout: 26.

Postup pro dodatečné přihlášení do 1. ročníku WZŠ Jasan

 

1. Dodatečné rozhovory dítěte i rodičů o nástupu do 1. ročníku budou probíhat 2. června 2023 na adrese Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

2. Pro přihlášení je třeba vyplnit následující Prihlaska k dodatečnému rozhovoru_cerven-2023 a Dotazník pro rodiče žáka a oba dokumenty zaslat do 31.5. 2023 na email skola@waldorfzlin.cz.

3. Rozhovory budou probíhat následovně:
S dětmi budou pedagogové pracovat skupinově cca 45 minut (vše probíhá hravou formou – vypravíme se jako námořníci na zaoceánskou plavbu).

Rodiče mezitím uskuteční motivační rozhovor s panem ředitelem – cca 20 – 30 minut.

S sebou prosím přineste osobní doklady, doklad o přijetí do jiné školy, případné rozhodnutí o odkladu, bylo-li vydáno.

Vzhledem k tomu, že Vaše dítě v té době musí být ze zákona již přijaté na jinou školu, nejedná se o zápis jako takový, ale jen dodatečný rozhovor, ze kterého pak vyplyne Žádost o přestup dítěte. Samotné formality přestupu mezi sebou již vyřizují školy.

 

 

Postup pro přihlášení k zápisu do 1. ročníku WZŠ Jasan

  1. Rodič musí přihlásit žáka k zápisům pomocí vyplněné Přihláška , kterou pošle na adresu skola@waldorfzlin.cz nejpozději do 30.3.2023.  Originál přinese k zápisům.
  2. Rodič spolu s vyplněnou Přihláškou zašle elektronicky i vyplněný Dotazník pro rodiče žáka, který je nedílnou součástí Přihlášky. Originál přinese k zápisům.
  3. Rodič zašle elektronicky spolu s Přihláškou a Dotazníkem naskenovaný rodný list dítěte.
  4. Formulář žádosti o odklad naleznete zde: žádost o odklad školní docházky.

1. kolo zápisů proběhne 4. a 5. dubna 2023 na adrese školy Podřevnická 405, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí.

Děti budou rozděleny do skupin po max. 5 dětech. Na každou skupinu je vyhrazeno cca 2 hodiny. Termín, přesný čas začátku zápisu Vaší skupiny a registrační číslo k zápisu Vám elektronicky či telefonicky sdělíme nejpozději do 1.6.2023. Prosím, počítejte s tím, že Vámi navrhovaný termín v Přihlášce se nemusí shodovat s realizovaným termínem.

Formální část zápisu

Proces přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na dveřích školy a webu školy po dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámenou.

Posuzovaná kritéria k přijetí žáka

Žák musí splnit zákonem definované podmínky pro povinnou školní docházku (viz níže Jak je definována povinná školní docházka dle zákona?).

Plán činností u zápisu

  1. Společné přivítání ředitelem a pedagogy školy.
  2. Dítě se se souhlasem rodičů účastní aktivit připravených pedagogy (hravé aktivity jsou součástí pohádky či příběhu, do kterého děti vstupují) ve skupince o max. počtu 5 dětí. Samotné aktivity zjišťující připravenost dítěte ke školní docházce trvají včetně krátkého nenápadného rozhovoru cca 30 minut.
  3. Rodiče se v průběhu zápisů zúčastní dvacetiminutového motivačního rozhovoru s ředitelem školy, popř. s třídní učitelkou.

Jak je definována povinná školní docházka dle zákona?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání takového dítěte. Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky, se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy.

Menu