ČLENSTVÍ A PŘÍSPĚVKY

Stanovy spolku Waldorfská iniciativa Liberec definují dva druhy členství.

  • Řádné členství (zákonní zástupci dítěte navštěvujícího waldorfské třídy)
  • Čestné členství

Členem Spolku WIL se stávají zákonní zástupci žáků waldorfských tříd na základě Žádosti o členství (k nalezení ve Stanovách spolku a dokumentech WIL) a zaplacení členských příspěvků.

Výši členských příspěvků stanovuje výkonná rada. Členské příspěvky upravuje interní směrnicí spolku WIL o příspěvcích. Pro školní rok 2020/2021 byly příspěvky stanoveny v následující výši:

  • Řádný člen – 1. zákonný zástupce dítěte: 1500,- Kč měsíčně
  • Řádný člen -2. zákonný zástupce dítěte: 200,- Kč ročně

Řádným členům je přidělen vlastní variabilní symbol, pod kterým hradí měsíční příspěvky (od září do června) na účet 2900585023/2010 u FIO banky a to nejpozději do 15. dne na daný měsíc nebo 1x ročně do 31.10. daný školní rok.

Z příspěvků se hradí potřeby waldorfských tříd, které jsou nad rámec běžných potřeb klasických tříd. Například se jedná o rozšířenou výuku cizích jazyků, zajištění volnočasového klubu pro děti, podíl na nákladech spojenými s přednáškami a osvětovou činností spolku.

Dalším příspěvkem, který rodiče hradí je příspěvek do třídního fondu. Ten je odvislý od aktuálních potřeb třídy a hradí se z něj zejména pomůcky a potřeby specifické pro waldorfskou výuku jako např. sešity, voskové bločky, potřeby pro akvarelové malování a materiály pro pracovní činnosti, výtvarné potřeby nebo přírodní materiály, ale také dopravné na výlety a vstupy. O hospodaření s fondem se stará třídní pokladník.

Spolek WIL uvítá rovněž dary v libovolné výši nad rámec povinného příspěvku, které lze posílat kdykoliv během roku. V lednu následujícího roku vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely (více v záložce „Podpořte nás“).

Menu