Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělání pro školní rok 2022/2023

Ředitel Waldorfské základní školy Jasan z.s., se sídlem Sokolská 3921, 760 01 Zlín, IČ 084 90 139 (dále též jako „Waldorfská základní škola Jasan“) podle ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění (dále jen „školský zákon“) vydává tento seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023:

 

Registrační číslo výsledek řízení
2/2022 přijat
3/2022 přijat
4/2022 přijat
5/2022 přijat
6/2022 přijat
7/2022 přijat
8/2022 přijat
9/2022 přijat
10/2022 přijat
11/2022 přijat
13/2022 přijat
14/2022 přijat
15/2022 přijat

 

Poučení:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává řediteli školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje. Seznam přijatých uchazečů byl vyvěšen v souladu s ust. § 183 odst. 2 školského zákona dne 2. 5. 2022 na internetových stránkách školy https://waldorfzlin.cz/ a na veřejně přístupném místě v budově školy. Tímto dnem jsou rozhodnutí o přijetí těchto uchazečů ke školnímu vzdělávání oznámena. Písemné rozhodnutí o přijetí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

 

Ing. Miroslav Palička
ředitel školy

Menu